Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 791/2002 της Επιτροπής, της 13ης Μαΐου 2002, για την τροποποίηση των δασμών κατά την εισαγωγή στον τομέα των σιτηρών