2001/316/EG: Kommissionens beslut av den 17 april 2001 om ändring för sjätte gången av beslut 2001/172/EG om vissa skyddsåtgärder beträffande mul- och klövsjuka i Förenade kungariket (Text av betydelse för EES) [delgivet med nr K(2001) 1121]