2001/316/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 17ης Απριλίου 2001, για την τροποποίηση, για έκτη φορά, της απόφασης 2001/172/ΕΚ σχετικά με ορισμένα μέτρα προστασίας από τον αφθώδη πυρετό στο Ηνωμένο Βασίλειο (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2001) 1121]