Πρόσκληση υποβολής προτάσεων έμμεσης δράσης ΕΤΑ στο πλαίσιο του ειδικού προγράμματος έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης "Ολοκλήρωση και ενίσχυση του ευρωπαϊκού χώρου έρευνας"