ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-3099/00 υποβολή: Bart Staes (Verts/ALE) προς την Επιτροπή. Ευρωπαϊκή έκθεση για την ποιότητα της σχολικής εκπαίδευσης.