Απόφαση του Πρωτοδικείου της 13ης Μαρτίου 2002 στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις Τ-357/00, Τ-361/00, Τ-363/00 και Τ-364/00, Justina Martínez Alarcón κ.λπ. κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Υπάλληλοι — Εσωτερικός διαγωνισμός — Αποκλεισμός από τη συμμετοχή σε διαγωνισμό — Απαιτούμενη επαγγελματική πείρα)