ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ P-2945/01 υποβολή: Antonios Trakatellis (PPE-DE) προς την Επιτροπή. Στοιχεία για τη μετανάστευση στην Ελλάδα και λήψη μέτρων για παράνομη χορήγηση ευρωπαϊκής ιθαγένειας.