Πρόσκληση υποβολής προτάσεων σχετικά με την προώθηση της πρόσβασης των ατόμων με ειδικές ανάγκες στην αγορά εργασίας, που δημοσίευσε η Εθνική Υπηρεσία Περιφερειακής Ανάπτυξης, για λογαριασμό της Επιτροπής του Υπουργείου Κοινωνικών και Οικογενειακών Υποθέσεων (που την διαδέχτηκε)