Πίνακας εξουσιοδοτημένων ελεγκτών περιβάλλοντος για τους σκοπούς του κοινοτικού συστήματος οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου [κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1836/93 του Συμβουλίου] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)