Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης [Υπόθεση COMP/M.3205 — SNPE/Patria/SAAB/JV (Eurenco)] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)