Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου όσον αφορά τις εξαγωγές ορισμένων προϊόντων χάλυβα ΕΚΑΧ από τη Βουλγαρία στην Κοινότητα για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2000 (παράταση του συστήματος διπλού ελέγχου) (υποβληθείσα από την Επιτροπή)