Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 35/2001 της Επιτροπής, της 8ης Ιανουαρίου 2001, για αναστολή του προτιμησιακού δασμού και επαναφορά του δασμού του κοινού δασμολογίου κατά την εισαγωγή τριαντάφυλλων με μικρό άνθος καταγωγής Ισραήλ