ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-3528/01 υποβολή: Christopher Huhne (ELDR) προς την Επιτροπή. Δαπάνες για τις πρωτοβουλίες ιδιωτικής χρηματοδότησης και τις συμπράξεις μεταξύ του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα.