2001/410/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 30ής Μαΐου 2001, για την τροποποίηση της απόφασης 93/402/ΕΟΚ περί των υγειονομικών όρων και της κτηνιατρικής πιστοποίησης που απαιτούνται για την εισαγωγή νωπών κρεάτων προερχομένων από ορισμένες χώρες της Νότιας Αμερικής, ώστε να ληφθεί υπόψη η υγειονομική κατάσταση στη Βραζιλία, και για την τροποποίηση της απόφασης 2001/388/ΕΚ που τροποποιεί την απόφαση 93/402/ΕΟΚ περί των υγειονομικών όρων και της κτηνιατρικής πιστοποίησης που απαιτούνται για την εισαγωγή νωπών κρεάτων προερχόμενων από ορισμένες χώρες της Νότιας Αμερικής, ώστε να ληφθεί υπόψη η υγειονομική κατάσταση στην Ουρουγουάη (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2001) 1534]