Έγκριση κρατικής ενίσχυσης σύμφωνα με τα άρθρα 61 και 63 της συμφωνίας για τον ΕΟΧ και το άρθρο 1 παράγραφος 1 του πρωτοκόλλου 3 της συμφωνίας για την ίδρυση Εποπτεύουσας Αρχής και Δικαστηρίου — Απόφαση της Εποπτεύουσας Αρχής της ΕΖΕΣ να προτείνει κατάλληλα μέτρα