93/1/Ευρατόμ, ΕΚΑΧ, ΕΟΚ: Απόφαση των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 21ης Δεκεμβρίου 1992 για το διορισμό των μελών της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων