Υπόθεση T-648/18: Προσφυγή της 22ας Οκτωβρίου 2018 — Super bock group, SGPS κατά EUIPO — Agus (Crystal)