Απόφαση της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ αριθ. 67/2002, της 31ης Μαΐου 2002, για την τροποποίηση του πρωτοκόλλου αριθ. 31 της συμφωνίας για τον ΕΟΧ σχετικά με τη συνεργασία σε ειδικούς τομείς εκτός του πλαισίου των τεσσάρων ελευθεριών