ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-3588/00 υποβολή: Charles Tannock (PPE-DE) προς την Επιτροπή. Εισφορές των κρατών μελών στον προϋπολογισμό.