Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1661/2002 της Επιτροπής, της 18ης Σεπτεμβρίου 2002, για καθορισμό της τιμής της παγκόσμιας αγοράς του μη εκκοκκισμένου βαμβακιού