Υπόθεση C-553/13: Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 5ης Μαρτίου 2015 [αίτηση του Tallinna Ringkonnakohus (Εσθονία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Tallinna Ettevõtlusamet κατά Statoil Fuel & Retail Eesti AS (Προδικαστική παραπομπή — Έμμεσοι φόροι — Ειδικοί φόροι κατανάλωσης — Οδηγία 2008/118/EK — Άρθρο 1, παράγραφος 2 — Υγρά καύσιμα που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης — Φόρος επί των λιανικών πωλήσεων — Έννοια του «ειδικού σκοπού» — Διάθεση για προκαθορισμένο σκοπό — Λειτουργία των αστικών συγκοινωνιών ενός δήμου)