Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση COMP/M.3158 — De Agostini Invest/Toro Assicurazioni) — Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)