Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1761/2003 της Επιτροπής, της 7ης Οκτωβρίου 2003, περί παρεκκλίσεως, για την περίοδο 2003/04, από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2461/1999 όσον αφορά τη χρήση των γαιών που βρίσκονται υπό καθεστώς προσωρινής παύσης καλλιέργειας σε ορισμένα κράτη μέλη