Οδηγία 92/40/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Μαΐου 1992 για τη θέσπιση κοινοτικών μέτρων για την καταπολέμηση της γρίππης των ορνίθων