ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-0304/02 υποβολή: Laura González Álvarez (GUE/NGL)και Pedro Marset Campos (GUE/NGL) προς την Επιτροπή. Τοξικό νέφος στην Καρθαγένη.