ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-0110/00 υποβολή: Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) προς την Επιτροπή. Αποκέντρωση των αεροπορικών επικοινωνιών.