Επιτόκια αναφοράς/προεξόφλησης που ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2002 (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)