Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 669/2000 της Επιτροπής, της 30ής Μαρτίου 2000, για καθορισμό της μέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή κριθής στο πλαίσιο του διαγωνισμού που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1701/1999