Κρατικές ενισχύσεις — Πρόσκληση για υποβολή παρατηρήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 88 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ, σχετικά με την ενίσχυση C 63/01 — Industriepark Wörth (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)