ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ P-0922/02 υποβολή: Ilda Figueiredo (GUE/NGL) προς την Επιτροπή. Προσωρινός μηχανισμός προστασίας για τη ναυπηγική βιομηχανία.