Rozhodnutie Komisie z 23. decembra 2002, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 1612/68, pokiaľ ide o obsadzovanie voľných pracovných miest a žiadosti o zamestnanie (oznámené pod číslom dokumentu C(2002) 5236)Text s významom pre EHP.