Decyzja Komisji z dnia 23 grudnia 2002 r. wykonująca rozporządzenie Rady (EWG) nr 1612/68 w zakresie zestawiania wolnych miejsc pracy i wniosków o zatrudnienie (notyfikowana jako dokument nr C(2002) 5236)Tekst mający znaczenie dla EOG.