2003/8/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 23ης Δεκεμβρίου 2002, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1612/68 όσον αφορά την αντιστάθμιση προσφοράς και ζήτησης εργασίας (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2002) 5236]