ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-2123/01 υποβολή: Mihail Papayannakis (GUE/NGL) προς την Επιτροπή. Ενσωμάτωση της κοινοτικής νομοθεσίας στο δίκαιο των κρατών μελών.