Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 933/2001 της Επιτροπής, της 11ης Μαΐου 2001, για τον καθορισμό της ανώτατης τιμής αγοράς βουτύρου για την 28η δημοπρασία που πραγματοποιείται στα πλαίσια της διαρκούς δημοπρασίας που διέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2771/1999