Υπόθεση T-58/03: Προσφυγή της υπό εκκαθάριση Αcciaierie e Ferriere Leali Luigi s.p.a. κατά της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, που ασκήθηκε στις 20 Φεβρουαρίου 2003