2001/408/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 29ης Μαΐου 2001, για τροποποίηση, για έβδομη φορά, της απόφασης 2001/223/ΕΚ σχετικά με ορισμένα μέτρα προστασίας από τον αφθώδη πυρετό στις Κάτω Χώρες (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2001) 1548]