Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1515/2002 του Συμβουλίου, της 16ης Αυγούστου 2002, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 348/2000 για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων σωλήνων κάθε είδους χωρίς συγκόλληση από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο χάλυβα καταγωγής Κροατίας και Ουκρανίας