2002/396/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 25ης Ιουλίου 2001 περί εγκρίσεως του ενιαίου εγγράφου προγραμματισμού για τις κοινοτικές διαρθρωτικές παρεμβάσεις στις περιφέρειες του Αμβούργου οι οποίες υπάγονται στο στόχο 2 στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2001) 2009]