Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1708/2000 της Επιτροπής, της 31ης Ιουλίου 2000, για τον καθορισμό, για την περίοδο εμπορίας 1999/2000, της ειδικής γεωργικής ισοτιμίας των ελάχιστων τιμών των ζαχαρότευτλων, καθώς και των εισφορών στην παραγωγή και της συμπληρωματικής εισφοράς στον τομέα της ζάχαρης, για τα νομίσματα των κρατών μελών που δεν υιοθέτησαν το ενιαίο νόμισμα