Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση M.9870 — Total Direct Energie / Kernaman) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 2020/C 280/03