Διάταξη του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 12ης Φεβρουαρίου 2003 στην υπόθεση C-23/02 (αίτηση του Cour de cassation για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως): Office national de l'emploi κατά Mohamed Alami ("Άρθρο 104, παράγραφος 3, του Κανονισμού Διαδικασίας — Συμφωνία συνεργασίας ΕΟΚ-Μαρόκου — Άρθρο 41 — Αρχή της απαγορεύσεως των διακρίσεων στον τομέα των κοινωνικών ασφαλίσεων — Περιεχόμενο — Παροχές ανεργίας")