Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 636/2002 της Επιτροπής, της 12ης Απριλίου 2002, για τον καθορισμό προσωρινών διατάξεων σχετικά με την ανακοίνωση των αιτήσεων πιστοποιητικών που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1961/2001 περί λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2200/96 του Συμβουλίου όσον αφορά τις επιστροφές κατά την εξαγωγή στον τομέα των οπωροκηπευτικών