Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, C 252, 28 Σεπτέμβριος 1988