ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ P-1672/03 υποβολή: Ian Hudghton (Verts/ALE) προς την Επιτροπή. Τοξίνη ASP στα χτένια του Ατλαντικού — ισχύον καθεστώς ελέγχου στη Γαλλία.