ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-1086/00 υποβολή: Carmen Fraga Estévez (PPE-DE) προς την Επιτροπή. Μελέτη σχετικά με τις ανάγκες για τον εφοδιασμό με φιλέτο τόνου. Στόχοι της Επιτροπής.