Υπόθεση C-503/16: Απόφαση του Δικαστηρίου (έκτο τμήμα) της 14ης Σεπτεμβρίου 2017 [αίτηση του Tribunal da Relação de Évora (Πορτογαλία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Luís Isidro Delgado Mendes κατά Crédito Agrícola Seguros — Companhia de Seguros de Ramos Reais, SA (Προδικαστική παραπομπή — Yποχρεωτική ασφάλιση της αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων — Οδηγίες 72/166/ΕΟΚ, 84/5/ΕΟΚ, 90/232/ΕΟΚ και 2009/103/ΕΚ — Κλοπή οχήματος — Τροχαίο ατύχημα — Σωματικές βλάβες και υλικές ζημίες που υπέστη ως πεζός ο ασφαλισμένος και κύριος του οχήματος — Αστική ευθύνη — Αποζημίωση — Υποχρεωτική ασφαλιστική κάλυψη — Ρήτρες αποκλεισμού — Εθνική ρύθμιση αποκλείουσα τον ασφαλισμένο κύριο του οχήματος από την ασφαλιστική αποζημίωση — Συμβατότητα με τις οδηγίες αυτές — Έννοια του «τρίτου, θύματος ατυχήματος»)