Απόφαση της Επιτροπής της 10ης Ιουνίου 1993 περί των υγειονομικών όρων και της κτηνιατρικής πιστοποίησης που απαιτούνται για την εισαγωγή νωπών κρεάτων προερχόμενων από ορισμένες χώρες της Νότιας Αμερικής (93/402/ΕΟΚ)