Υποθέσεις Τ-279/99 έως Τ-284/99: Προσφυγή της De Haan Minerale Oliën B.V. κ.λπ. κατά της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, που ασκήθηκε στις 27 Νοεμβρίου 1999