Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1056/2001 της Επιτροπής, της 31ης Μαΐου 2001, που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1832/92 για τον καθορισμό των ποσών των ενισχύσεων για την προμήθεια στις Καναρίους Νήσους προϊόντων σιτηρών κοινοτικής προελεύσεως